1. Artikel 1 Het beheer
  1. 1.1 Het beheer van een website omvat in ieder geval, maar niet uitsluitend, het volgende:
  2. a. Technisch beheer ten behoeve van het optimaal functioneren van de website;
  3. b. Configureren en up-to-date houden van bestaande functies van de website;
  4. c. Op aanwijzing van opdrachtgever wijzigen, toevoegen en verwijderen van teksten, afbeeldingen en documenten binnen de bestaande structuur van de website.
  5. 1.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 1.3 is de webmaster vrij om het beheer naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.
  6. 1.3 De webmaster heeft het recht om het beheer door een ander uit te laten voeren, mits onder voorafgaande mededeling aan opdrachtgever en mits opdrachtgever hiermee instemt, welke instemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden.
  7. 1.4 In geval van beperkingen als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of fysieke danwel technische beperkingen ten gevolge van overmacht is de webmaster gehouden om opdrachten alsnog uit te voeren nadat deze beperkingen zijn opgeheven.
  8. 1.5 In geval van afwezigheid van de beheerder vanwege vakantie is deze uitsluitend gehouden om urgente en spoedeisende zaken te behandelen. Welke zaken dat betreft zal worden beoordeeld door de webmaster en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever. Niet-spoedeisende zaken en regulier onderhoud zullen worden uitgevoerd na terugkeer.
 2. Artikel 2 Vergoeding
  1. 2.1 Ter zake van de uitvoering van het beheer ontvangt de webmaster van opdrachtgever een vergoeding welke vooraf schriftelijk wordt overeengekomen.
  2. 2.2 Voor werkzaamheden buiten de reikwijdte van het beheer als omschreven in artikel 1.1 is de webmaster gerechtigd een aanvullende vergoeding in rekening te brengen, na voorafgaande instemming van opdrachtgever.
  3. 2.3 de webmaster is gerechtigd om noodzakelijke door hem te maken kosten in rekening te brengen, na voorafgaande instemming van opdrachtgever en onder overlegging van bewijs van de gemaakte kosten.
  4. 2.4 Betaling van de vergoeding en kosten vindt plaats na facturering door de webmaster en binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
  5. 2.5 In het geval opdrachtgever in gebreke blijft inzake de (volledige) betaling van de overeengekomen vergoeding is de webmaster gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten totdat de volledige vergoeding is voldaan.
  6. 2.6 In het geval het beheer een zodanige vorm aanneemt dat in fiscaal of sociaal verzekeringsrechtelijk opzicht komt vast te staan dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan heeft de vergoeding te gelden als het brutoloon, inclusief vakantietoeslag.
 3. Artikel 3 Duur van de Overeenkomst
  1. 3.1 Overeenkomsten voor websitebeheer worden aangegaan voor de duur van een kalenderjaar, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend met een jaar verlengd onder dezelfde voorwaarden, tenzij partijen tenminste 4 (vier) kalenderweken voor het verlopen van de overeenkomst aangeven deze te willen beëindigen danwel de voorwaarden te willen wijzigen.
  2. 3.2 De voorwaarden van de overeenkomst kunnen uitsluitend voor aanvang van een nieuwe contractperiode en met wederzijdse instemming van beide partijen worden gewijzigd.
  3. 3.3 Als partijen geen overeenstemming bereiken over wijziging van de voorwaarden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst per vervaldatum op te zeggen, met inachtneming van een termijn van ten minste 4 (vier) kalenderweken.
  4. 3.4 Behoudens het bepaalde in Artikel 7 van deze overeenkomst is tussentijdse opzegging van de overeenkomst of wijziging van de voorwaarden niet mogelijk.
 4. Artikel 4 Geheimhouding
  1. 4.1 Behoudens en voorzover op grond van de wet vereist, is het partijen verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van de overeenkomst en na beëindiging daarvan, enige niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere partij openbaar te maken of anderszins ter beschikking stellen aan derden. Dit laat onverlet de mogelijkheid om bepaalde niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere partij te verstrekken indien dit vereist is voor de uitvoering van de overeenkomst.
  2. 4.2 In de uitvoering van zijn taken is de webmaster gehouden zich te conformeren aan de regels ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een standaard verwerkersovereenkomst is hier te vinden.
 5. Artikel 5 Eigendom werk
  1. 5.1 Het eigendom van het uit hoofde van het beheer tot stand gekomen werk rust bij opdrachtgever.
  2. 5.2 Opdrachtgever verkrijgt een exclusief gebruikrecht na volledige betaling van de vergoeding en de gemaakte kosten.
 6. Artikel 6 Vrijwaring
  1. 6.1 de webmaster vrijwaart opdrachtgever voor schade die opdrachtgever leidt ten gevolge van schending van de rechten van derden bij de uitvoering van het beheer.
  2. 6.2 Opdrachtgever vrijwaart de webmaster voor schade die de webmaster leidt ten gevolge van schending van de rechten van derden bij het aanleveren van tekst, beeld- of geluidsmateriaal voor publicatie op de website.
 7. Artikel 7 Beëindiging
  1. 7.1 Iedere partij is gerechtigd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:
  2. a. de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van (één van) de bepalingen uit deze overeenkomst en, in geval van een voor herstel vatbare inbreuk, deze partij nalaat de tekortkoming binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de andere partij te herstellen;
  3. b. aan een partij surséance van betaling wordt verleend of een partij failliet wordt verklaard; en/of
  4. c. een partij wordt overgedragen, haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst overdraagt of haar activiteiten beëindigt.
 8. Artikel 8 Jurisdictie
  1. 8.1 Op elke overeenkomst met Sticky Pixels is Nederlands recht van toepassing.
  2. 8.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Sticky Pixels gevestigd is.